آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار دنافراز

1- منوی تعاریف قسمت دوم

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

قائم رایانه عرش