آموزش دنافراز

آموزش نرم افزار دنافراز

4- منوی انبار

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

قائم رایانه عرش