دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

مزایای ویژه نرم افزاردنافراز

بازرگانی(خرید و فروش)

1- امكان صدور فاكتور براساس واحد سازماني ، شيفت كاري ونوع مشتري .

2- فاكتورخريد رسيد مستقيم

3- ثبت فاكتور فروش وخدمات در يك فاكتورورعايت نكات حسابداري مربوطه

4- امكان تغييرستون مبلغ در فاكتور فروش

5- امكان شروع فاكتورهاي فروش، خريد،انتقال به انبار،رسيد مستقيم،فاكتور برگشت فروش وخريدازشماره دلخواه مديريت درابتداي دوره مالي

6- قفل شدن فاكتورها و اسناد بعد ازچاپ

7- امكان چاپ فاكتور مختص خريدار نرم افزار

8- امكان فاكتور فروش بدون انبارو با كمترين اينتر (مختص رستورانها)

9- امكان چاپ مبلغ سه فاكتور آخر مشتري درچاپ جديدترين فاكتور بيايد

10- امكان بازكردن همزمان چند فرم(فاكتور خريد ، فاكتورفروش و ....)

11- امكان ثبت موعد تسويه براي فاكتورها

12- امكان محاسبه سود هرفاكتور و هركالا

13- امكان مشاهده گروهي فاكتورهاي فروش و...

14- امكان ثبت سفارشات مشتريان وصدور فاكتورهاي متعدد روي هر سفارش

15- امكان صدور برگشت فاكتورهاي داراي تخفيف

16- گزارش خريد و فروش به تفكيك اشخاص ( با ستونهاي مبلغ قابل پرداخت , نقد ، چك و واريزي و حواله )

17- ارائه گزارشات حسابداري واحدها به تفكيك صندوقها  بصورت كاربري و هم مديريتي

18- ثبت پورسانت فروش در فاكتور فروش و مديريت آسان ويزيتورها

19- ثبت مشخصات بارگيري فاكتور  شامل راننده ،‌مشخصات ماشين حمل و.....

20- سيستمارسال اس ام اس به مشتري بصورت فاكتوربه فاكتور

21- گزارش فروش جزء به كل ( ارائه آرتيكل هاي فاكتور و صورتحساب به صورت تركيبي )

22- گزارش خريد جزء به كل ( ارائه آرتيكل هاي فاكتور به صورت تركيبي )

23- گزارش فروش به تفكيك روز

24- ليست جمع فروش كالاها  به تفكيك كالا با محدوده تاريخي

25- گزارش خريد  كالاها به تفكيك انبار

26- گزارش فروش كالاها به تفكيك انبار

27- گزارش فاكتورهاي فروش به اشخاص

28- گزارش فاكتورهاي خريد به اشخاص

29- گزارش فرو ش به اشخاص به تفكيك كالا

30- گزارش فروش به تفكيك واحدها

31- ليست خلاصه فروش روزانه

32- گزارش فاكتورهاي فروش بصورت گروهي

33- سود ناويژه حاص از فروش

34- ارائه گزارشات مديريتي در جستجوي گردش كالاها  بر اساس تمام فاكتورها ، انتقال كالا از انبار و آرتيكل هاي مربوط به گزارش صورت مالي  معمولي و پيشرفته

35- صورتحساب محاسباتي به تفكيك مشتريان بر اساس  فروش مدتي ( صورت وضعيت معاملات )

36-راس گيري

37- گزارش خلاصه فروش روزانه ، گزارش روزانه كاربر با جزئيات و گزارش خلاصه فروش روزانه به تفكيك فاكتور  بر اساس واحد ، كاربر و شيفت كاري در يك محدوده تاريخي

38- چاپ ليست كالاها جهت ويزيتور با قيمت عمده يا خرده  ، بدون قيمت و...

39- ارائه آخرين قيمتها ( همراه با سوابق خريد و فروش به مشتري )

40- نمودار حساب كل ، ميزان فروش به تفكيك ماه و نمودار فروش كلي – ريالي

41- مشاهده تمام فاكتورهاي مجموعه بدون امكان درج يا تغيير ثبتها

42- پيش فاكتور با قابليت تبديل به فاكتور

43- امكان ثبت حواله با مديريت تاييد بارگيري و ...

44- گزارش ويژه آخرين قيمت خريد و فروش كالاها

45- فروش و خريد كالاها در يك فاكتور از انبارهاي مختلف

 

ویزیتوری

1-چاپ لیست کالاها جهت ویزیتور با قیمت عمده یا خرده ، بدون قیمت و...

2-ثبت پورسانتر(درصد مبلغ ) برای هر ویزیتور

3- ثبت پورسانتر برای چند ویزیتور از یک فاکتور

4-گزارش عملکرد ویزیتورها

5-گزارش مانده بدهی مشتریان هر ویزیتور

6 -گزار ش فروش  هر ویزیتور به تفکیک ( مشتری ، کالا ، انبار)

7-تخصیص فروشندگان و مشتریان به مسیر بندی های  تعریف شده

8-تخصیص تیم پخش به منطقه و مسیر

9-امکان چاپ سند توزیع  و گزارش تیم پخش

10-قابلیت تنظیم اهداف فروش کالا به کالا

11- قابلیت تنظیم اهداف فروش گروهی کالاها

12-امکان اتصال  به نرم افزار تحت موبایلی ویزیتور سفیر

13-امکان اختصاص مسیر روزانه به ویزیتورها

 

قابليت هاي انبار

1- امكان خروج كالا از چند انبار دريك برگه

2- قيمت گذاري انبار به روش ميانگين موزون متحرك

3- كنترل موجودي انبار به صورت قطعي

4- كنترل يا عدم كنترل موجودي انبار

5- امكان پيش فرض قراردادن اولين انبار دردسترس كاربر

6- امكان انتقال موجودي كالاها پس ازمغايرت گيري انباردرپايان سال وثبت  سندهاي افتتاحيه و اختتاميه

7- امكان تعريف انبارهاي متعدد

8- امكان ثبت مغايرت انبار باروش متفاوت وآسان

9- امكان معرفي كالابه انبارهاي مختلف

10- امكان مشاهده كاردكس انبار كالا  در تاريخها ي متفاوت بصورت ليستي و گزارشي

11- امكان انبارگرداني هم درپايان سال و هم در ميان سال

12- بستن عمليات انبار به صورت اتوماتيك

13- گزارش كارت انبار كالا بدون نرخ

14- تراز انبار بر اساس نوع برگه ( فاكتور فروش ، خريد و ...)

15- ثبت حواله فروش با امكان ثبت بارگيري و...

16- ثبت انبارگرداني باز كالاها ( بدون قطع فروش وبقيه عمليات ورودي و خروجي سيستم )

17- گزارش حواله انبار گروهي

 

قابليتهاي حسابداري

 1- تعيين سطح دسترسي كاربران به تفكيك حساب كل ، معين و حتي تفصيلي

2- امكان دابل كليك كردن برروي حسابهاي بدهكاريابستانكاردرليست دفترتفضيلي و ...

3- قابليت حسابداري در سطوح مختلف

4- تعريف كدينگ حسابداري به صورت دلخواه و مبني بر سياستهاي هرشركت

5- امكان استفاده از طبقات حساب تعريف شده درسيستم و افزايش يا كاهش آن جهت كنترل اسناد حسابداري

6- امكان تنظيم و تعيين وضعيت اوليه سند حسابداري به صورت قطي و غير قطعي

7- گزارش هاي تراز چهار ستوني تفضيلي ، معين و كل

8- گزارش هاي سود و زيان وترازنامه مالي

9- ثبت اسناد دفتر قانوني

10- امكان تعريف تعداد سطوح حساب وكدينگ حسابها

11- امكان محاسبه سود و زيان وبستن سال مالي وانتقال به سال بعد

12- قابليت پخش مويرگي

13- امكان تعريف در نوع پيش فرض قيمت اوليه درمشخصات سيستم با عنوان هاي عمده وخرده

14- امكان راه اندازي نرم افزار درانواع شبكه هاي كامپيوتري و تحت اينترنت جهت پخش مويرگي

 

قابليت هاي خزانه داري

1-امكان رويدادنگاري تغييرات ثبتي در خزانه داري (سوابق)

2-امكان نمايش مانده حساب در سطر هاي خزانه داري

3-ثبت خزانه داري مركب با قابليت چاپ سند دريافتي وپرداخت

4-امكان صدور اسناد خزانه داري به صورت اتوماتيك

5-قطعي نمودن عمليات خزانه داري

6-صدور سند پرداخت با شماره اختصاصي

7-صدور سند دريافت

8-چاپ سند دريافت

 

قابليت هاي چك

1- امكان مشاهده چكهاي پاس نشده مشتري درزمان صدور فاكتور فروش

2- امكان تعريف شماره دفتر جديد براي چكهاي دريافتي درنرم افزار

3- امكان ثبت وصولي چكها درگزارشات به صورت  پيوسته

4- چاپ چك بدون ثبت چك پرداختي دراسناد

5- ثبت وصولي چكها به صورت گروهي

6- امكان محاسبه رأس چكها از زمان دريافت يا پرداخت به صورت اتوماتيك

7- امكان چاپ چك

8- امكان تعيين سقف اعتباربدهكار يا بستانكار و اعتبار چك با لحاظ كردن مانده اسناد پاس نشده يا بدون آن

9- ثبت وصولي چكها بر اساس شماره سريال و ارسال بصورت ديسكت يا ليستي به بانكها (‌تجارت ،‌مسكن و..)

10- گزارش چكهاي درجريان وصول

11- محافظت از روند ثبت چكها در سيستم با گزارش گيري مغايرت اسناد با دفتر چك

12- گزارش چكها پرداختي و دريافتي به تفكيك ماه و سال ( همه چكها ،‌ واگذارشده ، وصول شده و..)

13- چاپ چكهاي پرداختي

14- چاپ برگه به حساب گذاشتن چكها

15- ليست چكهاي نزد بانك و صندوق

 

قابليت پذيرش و خدمات

1-قابليت صدورفاكتور خدمات

2- امكان مديريت كامل مراكز تعميراتي براي دريافت كالاي تعميراني از مشتريان وتحويل آن به سرويس كار براي عيب يابي و تعمير

3- نگهداري و نمايش سوابق تعميرات

4-ارائه قطعات استفاده شده و خدمات مربوطه

5- ورود اطلاعات كالاها تعمير شده بصورت اتوماتيك با زدن شماره سريال در هنگام ثبت مجدد

6- ارائه رسيد كالا به مشتري

7-ثبت خدمات و قطعات بصورت يكجا و جداگانه در برگه ثبت كالا

8- انجام شدن تمام گردش كاري ثبت و پذيرش تعميرگاه در يك منو

 

قابليت دسترسي و سوابق

1-تخصيص كليدانبارها به كاربرجهت محدود كردن سطح دسترسي به انبار كاربران

2-رويدادنگاري در همه ي بخشهاي سيستم ( فروش ، خريد ،‌خزانه داري ، مشخصات سيستم و...)

3-امكان تعريف كاربران وتنظيم سطح دسترسي بسيار كامل و پيشرفته با روندي محاوره اي

4- امكان محدود كردن دسترسي كاربران به حسابهاي خاص

5- امكان  گزارشگيري كامل ازكليه سوابق وحذف كاربران درتمام قسمتهاي نرم افزار

6- تغيير پيش فرضهاي عملياتي و محاسباتي نرم افزار با روندي مناسب در مشخصات سيستم با بيش از 60 قابليت كه بصروت محاوره اي تعيين مي گردد.

7- امكان تعريف فرمت پيامك هاي ارسال شده از سيستم با امكانات گسترده و ارسال از طريق پنل مناسب

8- ارسال پيامك از طريق صف ارسال پيامك يا ارسال ازطريق كليه كاربران درهنگام ثبت فاكتور

9- امكان پيگيري ارسال پيامك از طريق سرور اس ام اس نرم افزار

10-امكان  محدوديت ورود تاريخ بر اساس سال مالي

 

قابليتهاي حقوق ودستمزد

1- ثبت گردش كاري حقوق و دستمزد منطبق برقوانين جاري كشور

2- صدرو احكام كارگزيني  پرسنل

3- ثبت و ويرايش مرخصي پرسنل

4- ثبت و ويرايش قرارداد پرسنل

5- امكان ثبت وام پرسنل

6- ثبت كاركرد پرسنل

7- چاپ ليست حقوق پرداختي

8- چاپ ليست فيش حقوق ماهانه

9- تهيه ديسك بيمه

10- ليست ماليات حقوق

11- محاسبه عيدي و پاداش سنوات پايان سال

12- تسويه حساب با پرسنل

13- امكان اضافه نمودن فيلدهاي جديد به ثبت درآمدهاي حقوق كارگران

14- فيش حقوقي پارامترهاي حقوق

15- امكان دريافت حضور و غياب پرسنل از حروجي سيستم كارت ساعت

 

 

 

 

 

 

 

قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش