قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

نرم افزار جامع  حسابداري بازرگانی انبار داري , بازرگاني , حقوق دستمزد , چك خزانه

 پخش و...       

قابلیت های عمومی نرم افزار

نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی

1- امكان الصاق و اضافه كردن (ارسال SMS  با فرمت دلخواه در زمان چاپ فاكتور و غيره)

 

2- امكان ثبت وزن كالا در تعريف كالا

 

3- امكان تعيين كدينگ فني در تعريف كالا

 

4- امكان تعريف تخفيفات مصوب ودادن تخفيف به صورت گروهي به مشتريان براساس نوع مشتري

 

5- امكان ايجاد گزارشات قابل تعريف توسط كاربروايجاد نمودار از گزارشات

 

6- امكان ثبت ارزش افزوده در فاكتور براساس قوانين مالياتي

 

7- امكان تغييردرصد ارزش افزوده بر اساس تغييراتي بخشنامه اي

 

8- امكان ثبت فاكتورهاي مربوط به حق العمل كاري

 

9- امكان رسم نمودار در تمام بخشهاي نرم افزاربه انتخاب كاربر  و ...

 

 

 

 

 

نرم افزار حسابداری دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی
نرم افزار حسابداری دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی
نرم افزار حسابداری دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی
نرم افزار حسابداری دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی
نرم افزار حسابداری دنافراز
قائم رایانه عرش
قائم رایانه عرش
نرم افزار حسابداری اتوماتیک برای پخش مویرگی
نرم افزار حسابداری دنافراز